Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. (a továbbiakban: Avtv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (a továbbiakban: Infotv.) továbbá az Európai Unió által kiadott Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján a GYOPÁR TOURIST KFT. az alábbi adatkezelési tájékoztatót alkotja.
 
AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE: Név: GYOPÁR TOURIST KFT. Cím: 8200 VESZPRÉM Festő u. 18. Telefon: +36 (88) 793 007 Mobil: +36 70 339 5017 E-mail: info@gyopartourist.hu Engedélyszám: U-001599 Képviselő: Vajthó Zoltán
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: A GYOPÁR TOURIST KFT. az Utas személyes adatait csak az Utas hozzájárulása (foglalása és/vagy regisztrációja), vagy jogszabály kötelező előírása alapján kezeli.
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A GYOPÁR TOURIST KFT. személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, amely kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. E célok lehetnek különösen: - regisztrációhoz és hozzájáruláshoz kötött direkt marketing tevékenység - szerződéskötés - utazási csomag, repülőjegy, szállodai szolgáltatás értékesítése, közvetítése - panaszok, bejelentések, igények kezelése - igényérvényesítés - kapcsolattartás - jogszabályi előírások, kötelezettségek teljesítése.
Az Utastól a foglalás/regisztráció során tehát csak olyan adatok kér a GYOPÁR TOURIST KFT., amelyek az utazás létrejöveteléhez vagy egyéb szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.
 
ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL: Amennyiben az Utas feliratkozik a GYOPÁR TOURIST KFT. hírlevelére, a GYOPÁR TOURIST KFT. saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum napi gyakorisággal hírlevelet küld neki, kivéve abban az esetben, ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést az Utas maga kéri. A GYOPÁR TOURIST KFT. lehetőség szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi utazások és más megadott adatok alapján személyre szabottan utazást ajánlani a hírlevél olvasóinak. A hírlevélre való feliratkozással az Utas hozzájárul ahhoz, hogy GYOPÁR TOURIST KFT. az ehhez szükséges személyes adatait kezelje. Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, faxszám, e-mail cím, továbbá a regisztráció körében felsorolt adatok. Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor."
 
AZ ADATKEZELÉS MENETE: A látogatóknak a GYOPÁR TOURIST KFT. által üzemeltetett www.gyopartourist.hu weboldalak meglátogatásához nincs szüksége regisztrációra, személyes adatokat sem kell megadnia, azonban a weboldalon található meghatározott szolgáltatás igénybe vétele (foglalás) kizárólag személyes adatok (nem, vezeték -és keresztnév, cím [irányítószám, település, utca, házszám], e-mail cím, fax szám, telefonszám, születési dátum)közlésével lehetséges. Ezek az adatok csak azután kerülnek a GYOPÁR TOURIST KFT. -nél rögzítésre, miután az Utas a foglalás közben megadta őket. A weboldal látogatása alatt a szerver a következőket rögzíti és tárolja: - az Utas internet-szolgáltatójának IP címét - azt a weboldalt, ahonnan az Utas meglátogatta az oldalt - azokat a weboldalakat, amelyeket az Utas erről a weboldalról meglátogatott - a látogatás időpontját és időtartamát. A weboldalon található linkek átvezethetnek olyan weboldalakra, amelyekre a jelen szabályzat nem érvényes. Személyesen történő szerződéskötéskor az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttéhez minimálisan szükség van a weboldalon is kötelezően szükséges adatok megadására, de a kezelt adatok köre szolgáltatás fajtánként változhat.
 
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az adatkezelés a szerződéskötéssel kezdődik és az adatok törléséig tart. Az Utassal kapcsolatos információk őrzése csak addig tart, amíg az a cél megvalósításához szükséges. Az Infotv 6. § (5) alapján, ha a személyes adat felvételére az Utas hozzájárulásával került sor, a GYOPÁR TOURIST KFT. a felvett adatokat jogi kötelezettsége teljesítése céljából, vagy saját, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
ADATBIZTONSÁG ÉS TITOKTARTÁS: A GYOPÁR TOURIST KFT. gondoskodik az Utas adatainak sértetlenségéről és biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt-, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, a következő pontban rögzített adattovábbításon túli továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A GYOPÁR TOURIST KFT. gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, illetve az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről.
 
ADATTOVÁBBÍTÁS: A GYOPÁR TOURIST KFT. szolgáltatásait szerződött partnerei útján is értékesíti. Ennek érdekében továbbítja az Utas adatait, hogy partnerei teljesíteni tudják a megrendelt szolgáltatást. E körben az adattovábbítás a szolgáltatás teljesítésének elengedhetetlen feltétele, így megrendelésével az Utas kifejezetten hozzájárul a megadott adatok előbbiekben meghatározott körben, célból és ideig történő tárolásához, továbbításához, kezeléséhez, azaz az Utas adatait csak abban az esetben továbbítja a GYOPÁR TOURIST KFT. harmadik fél számára, amennyiben az az utazás megvalósulásához szükséges. Az utazási szerződés aláírásával az Utas az adatainak külföldre (harmadik országba) történő továbbításához kifejezetten hozzájárul. A GYOPÁR TOURIST KFT. a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett szerződéses partnerén túl harmadik személynek adatot nem továbbít, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály előírása alapján kötelező.
A GYOPÁR TOURIST KFT. a partnerei (harmadik személy) adatkezeléséért nem vállal felelősséget.

AZ UTAS SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI: Az Avtv. alapján az Utasnak joga van bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Utas ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesíti a GYOPÁR TOURIST KFT. Ezen kívül az Utas kérheti személyesadatainak helyesbítését, illetve törlését. Az Utas a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérését az info@gyopartourist.hu e-mail címen terjesztheti elő.

PANASZ, JOGORVOSLAT: Jogorvoslati igényével, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu GYOPÁR TOURIST KFT. U-001599

A honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért, akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért, valamint a képekben, leírásokban fellelhető hibákért, eltérésekért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a munkatársaink által visszaigazolt árak, adatok, leírások, képek és egyéb más információ tekinthetőek véglegesnek. Weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak (1992. évi LXIII. törvény). Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.